The Natural Step

bomen maan
Nstuurbegraafplaats De Utrecht

Naast het heldere ondernemingsconcept is het respect en de waardering voor de natuur een vanzelfsprekende leiddraad voor het beheer van de natuurbegraafplaats. In dat opzicht wordt inspiratie geput uit de filosofie van “The Natural Step’. Een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor duurzaam handelen. Dat leidt op “De Utrecht’ tot de volgende concrete principes:

Verantwoord omgaan met grondstoffen en de bodem

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ wordt verantwoord omgegaan met grondstoffen en de bodem. Bij de inrichting en het beheer van de natuurbegraafplaats worden afbreekbare natuurlijke materialen gebruikt. Er wordt zomin mogelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Door het aanplanten van inheemse loofbomen worden de humuslaag en de bodem op termijn hersteld.

Milieuvriendelijke stoffen gebruiken en produceren

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ worden geen stoffen gebruikt, die negatieve effecten hebben op de gezondheid of het milieu. Ook stoffen waarvan de effecten niet of onvoldoende bekend zijn, worden niet gebruikt. Om deze reden mogen op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ geen lichamen worden begraven die een thanatopraxie-behandeling hebben ondergaan.

Ten dienste van de natuur

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ wordt de natuur ontzien:

  • De infrastructuur van ‘De Utrecht’ is sober en de verharding tijdelijk en minimaal
  • Er worden graftekens gebruikt van vergankelijk en gebiedseigen materiaal
  • Er wordt zodanig begraven dat dit de opkomst van nieuwe inheemse plantensoorten stimuleert
  • De natuurbegraafplaats wordt zodanig beheerd dat de komst van nieuwe hoogwaardige natuur wordt bevorderd

Ten dienste van mens en maatschappij

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is voor iedereen toegankelijk. Iedereen heeft de gelegenheid om van de natuurbegraafplaats te genieten en te gedenken en bezinnen in een stille en harmonische omgeving. Nabestaanden worden actief betrokken bij het beheer van de natuurbegraafplaats en geïnteresseerden kunnen meewerken als vrijwilliger in bijvoorbeeld het bos. Medewerkers en studenten krijgen volop gelegenheid om werkervaring op te doen en zich te ontwikkelen in hun vakgebied. De natuurbegraafplaats speelt een actieve rol in de lokale samenleving en werkt samen met lokale ondernemers, scholen en andere maatschappelijke instanties.