Vitale natuur

Van een ecologische ‘woestijn’ naar vitale natuur met biodiverse biotopen

1. heide-2
vitale-natuur

Van naald- naar loofhout

In het voorjaar van 2015 is een begin gemaakt met het omvormen van de 25 hectare productiebos tot hoogwaardig natuurbos. Hierbij is meer dan de helft van de naaldbomen gekapt, waarna diverse soorten inheemse loofbomen zijn aangeplant.

Met deze ingreep zijn de ecologie en de versterking van de soortenrijkdom in het gebied op gang gebracht en is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de natuur. Met de tijd ontstaat een zeer gevarieerd natuurbos dat een positief effect heeft op de omringende natuur en een ‘steppingstone’ is naar andere hoogwaardige natuurgebieden.

Humuslaag verbeteren

Bij de start van ‘De Utrecht’ is een grote variëteit aan inheemse loofbomen en bladverliezende heesters geïntroduceerd. Het afgevallen blad zorgt voor een rijkere humuslaag, die de ontwikkeling van nieuwe plantensoorten stimuleert en nieuwe diersoorten aantrekt. Op deze manier wordt de zure en stagnerende natuur in het gebied omgebogen naar gezonde en hoogwaardige natuur.

Landschappelijke kenmerken versterken

In het voorjaar van 2015 zijn kleine landschappelijke aanknopingspunten – hoogteverschillen, verschillende bodemcondities en dergelijke – versterkt om zo tot verschillende landschapssferen te komen. Op deze wijze zijn vijf verschillende landschapstypen gecreëerd met elk een eigen belevingswaarde.

De Duivelrijtseloop

De Duivelrijtseloop is voorzien van amfibievriendelijke oevers. Er zijn nu volop gelegenheden voor amfibieën om zich hier te vestigen. Doordat het water het gebied vertraagd verlaat onstaan nieuwe groeiplaatsen voor bijzondere planten en kan het water beter infiltreren in de bodem.